Grundskola

Laborativt arbete

Laborationen är ett arbetssätt där UNDERVISNINGEN I MATEMATIK bygger på situationsbundet lärande.
Det gäller att skapa nyfikenhet för ett problem kopplat till matematik och att lösa det.
Detta är grunden för det undersökande, problemorienterade laborativa arbetet i klassrummet där utveckling av intresse och matematikkunskaper hos eleven växer fram.

Det behövs inte alls så mycket material som ofta skolans matematikverkstäder innehåller.
En exemplarisk undervisning, där exemplet är sådant att det lockar till generalisering, ger frukt både i lärarens och elevens matematikutveckling.
-Arbetssättet skall integreras i den “normala” undervisningen
-Klassrumsarbetet med laborationerna skall beskrivas och dokumenteras. (T.ex. Foto eller Video för analys)
-Reflektioner kring bedömning och betygsättning skall diskuteras relativt nationella prov.

“Vår grundläggande natur är att handla och ta initiativ inte att bli offer för handling”

Recent Posts